Zahrada Bylinky z ráje – obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě vzdělávací bylinkářské dílny (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.zaharadabylinkyzraje.cz vyplněním a odesláním objednávky.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku sdružující společníky:

Ludmila Vondrová, IČ: 12591378 

Sněhov 689, 468 22 Malá Skála

a

Jolana Stáňová, IČ: 74251007

Pod vrchem 368, 471 14 Kamenický Šenov

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. 

V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Uzavření smlouvy, objednávka

Vyplněním závazné přihlášky a zaplacením ceny dochází k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí služeb uvedených na objednávce kupujícímu v souladu s platným zněním těchto obchodních podmínek. Odesláním přihlášky a požadovaných údajů kupující potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, a že s jejich zněním bez výhrad souhlasí, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Podmínkou platného uzavření smlouvy je potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, a to písemnou, nebo ústní formou a vzájemné odsouhlasení termínu a požadovaných údajů. Na uvedený kontakt bude kupujícímu zaslána potvrzovací zpráva se zadanými daty. Kupující uvedené údaje ihned zkontroluje, a pokud údaje nesouhlasí, napíše prodávajícímu na e-mailovou adresu byliny.snehov@gmail.com opravu údajů. Jestliže objednávka není opravena kupujícím do 3 dnů od přijetí potvrzovací zprávy a připsání částky za službu na účet poskytovatele, považuje ji prodávající za platnou a přistupuje k jejímu plnění. Po této době již není možné objednávku měnit.

Způsoby platby a termín plnění

Kupní cena – ve shrnutí objednávky produktu najdete konečnou cenu bylinkářské dílny. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

Daňový doklad – faktura – na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení služeb.

Způsob platby – cenu za poskytované služby je možné uhradit platbou na bankovní účet prodávajícího (společnost L. Vondrové a J. Stáňové) na základě výzvy k úhradě, kterou kupující obdrží spolu číslem bankovního účtu, variabilním symbolem pro identifikaci platby a s konečnou cenou.

.

Forma platby – platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Zrušení přihlášky a odstoupení od smlouvy, storno podmínky

Odstoupení od smlouvy –  odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail: byliny.snehov@gmail.cz, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně bylinkářské dílny. Částka bude vrácena nejpozději do 20 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

Uskutečnění bylinkářských dílen – na webové stránce https:// zahradabylinkyzraje.cz/bylinkarske-dilny/ najdete informace, dle kterých budou dílny uskutečněny. V případě změny času nebo místa konání vás včas vyrozumíme na e-mailovou adresu, kterou jste zadali do objednávkového formuláře na této stránce. Dílny se konají v případě, že budou naplněny minimálním počtem účastníků. V případě, že tomu tak nebude, vyrozumíme vás na vaši e-mailovou adresu. Dílny se konají většinou venku. V případě deštivého počasí termín přesuneme. Také vás o tom vyrozumíme na e-mailovou adresu nebo na tel. číslo, které jste uvedli do objednávkového formuláře. 

Náhradník – v případě, že se nemůžete kurzu zúčastnit a pošlete za sebe náhradníka, kontaktujte nás na e-mailové adrese: byliny.snehov@gmail.com 

Zrušení dílny ze strany pořádajícího – pokud budeme nuceni dílnu zrušit, a vy ji máte již uhrazenou, vrátíme vám neprodleně celou složenou částku zpět na účet, ze kterého jste kurz hradili. Případně se můžeme domluvit na náhradním termínu dílny a vaši částku za dílnu na něj převést. 

Zrušení účasti v dílně ze strany zájemce – v případě, že máte dílnu uhrazenou, ale zrušíte svou účast 14 dní před jejím konání, vrátíme vám celou částku zpět na váš bankovní účet, ze kterého jste dílnu uhradili. V případě, že svou účast zrušíte 13 až 7 dní, činí storno poplatek 60% z ceny dílny; 6 až 3 dní činí storno poplatek 80% z ceny dílny; 2 a méně dní činí storno poplatek 100% z ceny dílny (pokud za sebe nepošlete náhradníka). 

Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího – prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci plateb a pro komunikaci s kupujícím.

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Možnost odhlášení – chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://zahradabylinkyzraje.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Odpovědnost

Kupující je zodpovědný za své konání a svým chováním nenarušuje chod dílny. Dále bere na vědomí svůj zdravotní stav a případné zdravotní potíže konzultuje se svým ošetřujícím lékařem. 

Dále je kupující sám plně odpovědný za svůj život a za své činy včetně způsobu využití informací získaných od prodávajícího. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za užití a pochopení informací kupujícím. Vzniknou-li z rozhodnutí kupujícího jakékoli škody či újmy, prodávající za ně neodpovídá.

S ohledem na výše uvedená omezení odpovědnosti není prodávající povinen vyřizovat reklamace kupujícího na kvalitu informací jemu předaných.

Odpovědnost za obsah webu – webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Závěrečná ustanovení

Účinnost – tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 2. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.zahradabylinkyzraje.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www. zahradabylinkyzraje.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Děkujeme vám, že jste se důkladně seznámili s obchodními podmínkami. Přejeme si, aby vás informace na našich stránkách a bylinkářské dílny těšily!